Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van Boerenbond & Landelijke Gilden, Diestsevest 40 te 3000 Leuven.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Boerenbond & Landelijke Gilden is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. 

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boerenbond & Landelijke Gilden. 

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor de leden zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boerenbond & Landelijke Gilden.

Links

Links naar Landelijke Gilden-website

Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de Landelijke Gilden-website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Landelijke Gilden-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar andere websites beheerd door Landelijke Gilden

Deze website bevat links naar andere Landelijke Gilden-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

Links naar websites beheerd door derden

De Landelijke Gilden-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Landelijke Gilden controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Landelijke Gilden en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Landelijke Gilden de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Invoegen (embedden) van grafieken beschikbaar op de Landelijke Gilden-website

Je mag bepaalde grafieken van Landelijke Gilden die je kosteloos aan de hand van widgets worden aangeboden op Landelijke Gilden-websites integreren op eigen websites als je je houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

Voor commercieel en/of professioneel gebruik van de beschikbare grafieken (en bijhorende data) vraagt u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Landelijke Gilden.

Onder commercieel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling ("betalende dienstverlening") of op websites met advertising.

Onder professioneel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites ter verrijking van de eigen content voor bedrijfsdoeleinden.

Voor het embedden van de beschikbare grafieken maakt u enkel gebruik van de insluitmogelijkheid die u ter beschikking wordt gesteld op de desbetreffende Landelijke Gilden-website. Dit zorgt ervoor dat de geïntegreerde grafieken steeds Landelijke Gilden branded zijn.

De integratie van het beschikbare materiaal geeft u niet het recht Landelijke Gilden op enige wijze te associëren met uw site.

Je respecteert de context waarbinnen u de beschikbare grafieken op de Landelijke Gilden-websites worden aangeboden. De beschikbare grafieken mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.

Je beschikt geenszins over de toelating om een archief op te bouwen van grafieken beschikbaar op Landelijke Gilden-websites.

Je aanvaardt dat Landelijke Gilden niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de beschikbare grafieken. Landelijke Gilden blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van het door haar ter beschikking gestelde materiaal, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van de links en je vrijwaart Landelijke Gilden tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.

Landelijke Gilden heeft het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van het geïntegreerde materiaal op uw website. Ook behoudt Landelijke Gilden zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

Aansprakelijkheid van Landelijke Gilden

De informatie op de Landelijke Gilden-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Landelijke Gilden streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Landelijke Gilden hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.